Za svako pitanje stojimo na raspolaganju: +385 1 5530 386

Uvijek P501 u STL

  atomium   Ruj 06, 2016   Blog   0 Comment

P501    Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

Prednost postojanja oznake P501 u točki 2. vašeg STL-a je istaknuta Zakonom o održivom gospodarenju otpadom NN94/13, kao i Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži NN88/15 koji u čl.12. definira označavanje ambalaže.

 Vezano za ambalažu u kojoj  je proizvod pakiran na snazi je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, NN 88/15 koji pod ZAHTJEVI U PROIZVODNJI, STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI AMBALAŽE članci 8.-14. govori i o obvezama informiranja krajnjeg korisnika i označavanju ambalaže:

Informiranje krajnjeg korisnika

Članak 12.

Proizvođač je obvezan označavanjem ambalaže te na drugi primjeren način obavješćivati prodavatelja i potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i njegove ambalaže glede opasnih i štetnih tvari koje sadrže te o načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad.

Označavanje ambalaže

Članak 13.

(1) Proizvođač je obvezan na vlastiti trošak označiti ambalažu proizvoda koje stavlja na tržište na području Republike Hrvatske brojčanom oznakom i oznakom kratice ambalažnog materijala, oznakom za recikliranje i GTIN oznakom.

(2) Proizvođač pića koji na tržište stavlja ambalažu od pića obuhvaćenu sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti na način iz stavka 1. ovoga članka te oznakom sustava povratne naknade.

(3) Proizvođač koji na tržište stavlja povratnu (višekratnu) ambalažu obvezan je takvu ambalažu označiti na način iz stavka 1. ovoga članka i oznakom za povratnu ambalažu.

(4) Oznake iz stavaka 1., 2., i 3. ovoga članka moraju biti stavljene na samu ambalažu, naljepnicu, deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu. Oznake moraju biti jasno vidljive, dobro čitljive te trajne i izdržljive čak i nakon otvaranja ambalaže.

(5) Oznake iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka i uvjeti označavanja određeni su u Prilogu VI. ovog Pravilnika.

(6) Proizvođač koji stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad obvezan je takvu ambalažu označiti sukladno propisu kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa. 

Čl.42

(6) Proizvođač proizvoda dužan je označavanjem obavještavati potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari koje oni sadrže, te o načinu gospodarenja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad na način propisan propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(7) Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje posebna kategorija otpada, dužan je sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati:

 1. mogućnost povrata uporabljenog proizvoda i/ili ambalaže,
 2. mogućnost zaprimanja otpada nastalog od te vrste proizvoda,
 3. informaciju u kojoj je mjeri proizvod moguće ponovo koristiti i reciklirati 

PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 167.

 Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

 1. je proizvođač proizvoda koji stavi na tržište proizvode i ambalažu koje sadrži materijale i opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili okoliš, a time ne može ugroziti životinje, bilje ili gljive u znatnoj mjeri ili na širme području ili ne može ugroziti život ili zdravlje ljudi (članak 42. stavak 5.), 
 1. je proizvođač koji ne označava i ne obavještava potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari koje oni sadrže te o načinu gospodarenja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad na način propisan propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada (članak 42. stavak 6.),

 

Ako se ne možete snaći u STL-ovima, mi ćemo ih pregledati i dovesti u red za tjedan dana. 

Mi smo tvrtka za izradu STL-ova i BESPLATNI SAVJETNIK za sve naše klijente u području REACH-a, CLP-a i Zakona o kemikalijama.

Pregledavamo STL-ove, deklaracije, upute, dokumentaciju o proizvodima, provjeravamo stanje na skladištu kemikalija te usklađujemo s obvezama prema Sanitarnoj inspekciji, savjetujemo djelatnike u nabavi i osiguranju kvalitete o obvezama REACH brojeva i CLP notifikaciji.

 

 

 

Comments are closed.

 • Atomium

  Želite biti sigurni da ste u skladu sa zakonom? Mi znamo što je potrebno. Iza nas je osamnaestogodišnje iskustvo na područjima uvoza, prometa, skladištenja i uporabe kemikalija.

 • Od svibnja 2018. godine na snagu je stupio novi propis GDPR o zaštiti osobnih podataka koji štiti osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika naše tvrtke.

  Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka (prema Općoj uredbi o zaštiti podataka 2018.) s naše je strane zajamčena

 • Kontakt informacije

  • Adresa: Kovinska 4a, Zagreb
  • Mobitel: 091 / 769 - 9903
  • E-mail: natasa.sedlar@atomium.hr, natalija.devetak@atomium.hr
 • Potražite nas na karti