Za svako pitanje stojimo na raspolaganju: +385 1 5530 386

STL

Što je STL?

Sigurnosno-tehnički list je obavezan dokument za kemikalije prema hrvatskom Zakonu o kemikalijama NN18/13, te europskim uredbama REACH br.1907/2006 i CLP br.1272/2008.

Posljednji anex koji definira izgled STL-a:
UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/830 оd 28. svibnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

Najzanimljivije o STL-u iz 830/2015:

Opći zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkog lista
0.2.1. Sigurnosno-tehničkim listom omogućuje se korisnicima da poduzmu potrebne mjere u pogledu zaštite zdravlja ljudi i sigurnosti na radnome mjestu te zaštite okoliša. Autor sigurnosno-tehničkog lista treba voditi računa o tome da se sigurnosno-tehničkim listom čitatelja mora obavijestiti o opasnostima tvari ili smjese i pružiti informacije o sigurnom skladištenju, rukovanju i zbrinjavanju tvari ili smjese.
0.2.2. Informacije koje se pružaju u sigurnosno-tehničkim listovima također moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi 98/24/EZ. Sigurnosno-tehničkim listom posebno se poslodavcima mora omogućiti da odrede jesu li na radnom mjestu prisutna opasna kemijska sredstva te da procijene sve rizike za zdravlje i sigurnost radnika koji proizlaze iz njihove uporabe.
0.2.3. Informacije u sigurnosno-tehničkom listu moraju biti jasne i sažete. Sigurnosno-tehnički list izrađuje stručna osoba, koja mora uzeti u obzir specifične potrebe i znanja korisnika u mjeri u kojoj su oni poznati. Dobavljači tvari i smjesa stručnim osobama osiguravaju potrebno osposobljavanje, uključujući tečajeve za obnavljanje znanja.
0.2.4. Jezik sigurnosno-tehničkog lista mora biti jednostavan, jasan i precizan te treba izbjegavati žargon, akronime i kratice. Ne smiju se koristiti obavijesti kao što su ‚može biti opasno’, ‚nema učinaka na zdravlje’, ‚sigurno u većini uvjeta uporabe’ ili ‚nije štetno’ i druge obavijesti kojima se ukazuje na to da tvar ili smjesa nije opasna, odnosno sve obavijesti koje nisu u skladu s razvrstavanjem te tvari ili smjese.
0.2.5. Datum sastavljanja sigurnosno-tehničkog lista navodi se na prvoj stranici. Kad je sigurnosno-tehnički list izmijenjen i primateljima se dostavlja nova, izmijenjena verzija, u odjeljku 16. sigurnosno-tehničkog lista primateljima treba skrenuti pozornost na izmjene, osim ako su one već navedene drugdje. Za izmijenjene sigurnosno-tehničke listove, na prvoj se stranici navodi datum sastavljanja označen kao ‚Izmjena: (datum)’ i broj verzije, broj izmjene te datum ili neka druga oznaka verzije koja se zamjenjuje.

0.3. Format sigurnosno-tehničkog lista

0.3.1. Sigurnosno-tehnički listovi mogu biti različite duljine. Duljina sigurnosno-tehničkog lista razmjerna je opasnosti tvari ili smjese i dostupnim informacijama. 0.3.2. Sve stranice sigurnosno-tehničkog lista, uključujući priloge, treba numerirati i na svakoj stranici naznačiti duljinu sigurnosno-tehničkog lista (npr. ‚stranica 1. od 3’) ili navesti ima li još stranica (npr. ‚Nastavak na sljedećoj stranici’ ili ‚Kraj sigurnosno-tehničkog lista’).

0.4. Sadržaj sigurnosno-tehničkog lista

Informacije koje se zahtijevaju ovim Prilogom upisuju se, ovisno o potrebi i dostupnosti, u odgovarajuće pododjeljke sigurnosno-tehničkog lista utvrđene u dijelu B. Sigurnosno-tehnički list ne sadrži prazne pododjeljke. 29.5.2015. L 132/10 Službeni list Europske unije HR

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Treba navesti podatke o dobavljaču, bilo da se radi o proizvođaču, uvozniku, jedinstvenom zastupniku, daljnjem korisniku ili distributeru. Navodi se puna adresa i broj telefona dobavljača, kao i adresa elektroničke pošte stručne osobe koja je odgovorna za sigurnosno-tehnički list. Osim toga, ako se dobavljač ne nalazi u državi članici u kojoj se tvar ili smjesa stavlja na tržište i imenovao je odgovornu osobu za tu državu članicu, navodi se puna adresa i broj telefona te odgovorne osobe. Ako se radi o podnositelju registracije, ti podaci moraju odgovarati podacima o proizvođaču ili uvozniku koji su navedeni u registraciji. Ako je imenovan jedinstveni zastupnik, mogu se navesti i podaci o proizvođaču ili formulatoru izvan Unije.

3.2.1. Za smjese koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 treba navesti sljedeće tvari, zajedno s njihovom koncentracijom ili rasponom koncentracije u smjesi: (a) tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš u smislu Uredbe (EZ) br. 1272/2008, ako je njihova koncentracija jednaka ili veća od najniže od sljedećih vrijednosti: i.a općih gornjih graničnih vrijednosti iz tablice 1.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008; i.b općih graničnih vrijednosti koncentracije iz dijelova 3.–5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008, uzimajući u obzir koncentracije navedene u napomenama uz određene tablice u dijelu 3. u vezi s obvezom omogućavanja pristupa sigurnosno-tehničkom listu za smjesu na zahtjev, a za opasnost od aspiracije (odjeljak 3.10. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008) ≥ 10 %;

Popis razreda opasnosti, kategorija opasnosti i graničnih vrijednosti koncentracije na temelju kojih se tvar mora navesti kao tvar u smjesi u pododjeljku
3.2. 1.1.Razred opasnosti i kategorija opasnosti
Granična vrijednost koncentracije (%) Akutna toksičnost, 1., 2. i 3. kategorija ≥ 0,1 Akutna toksičnost, 4. kategorija ≥ 1 Nagrizanje ili nadraživanje kože, 1.A, 1.B, 1.C i 2. kategorija ≥ 1 Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju, 1. i 2. kategorije ≥ 1 Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože ≥ 0,1 Mutageni učinak na zametne stanice, 1.A i 1.B kategorije ≥ 0,1 Mutageni učinak na zametne stanice, 2. kategorije ≥ 1 Karcinogenost, 1.A, 1.B i 2. kategorija ≥ 0,1 Reproduktivna toksičnost, 1.A, 1.B i 2. kategorija i učinci na dojenje ili putem dojenja ≥ 0,1 Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – jednokratno izlaganje, 1. i 2. kategorije ≥ 1 Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – ponavljano izlaganje, 1. i 2. kategorije ≥ 1 Opasnost od aspiracije ≥ 10 29.5.2015. L 132/14 Službeni list Europske unije HR 1.1.Razred opasnosti i kategorija opasnosti Granična vrijednost koncentracije (%) Opasnost za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorije ≥ 0,1 Opasnost za vodeni okoliš – kronična opasnost, 1. kategorije ≥ 0,1 Opasnost za vodeni okoliš – kronična opasnost, 2., 3. i 4. kategorije ≥ 1 Opasno za ozonski omotač ≥ 0,1 ii. specifičnih graničnih vrijednosti koncentracije navedenih u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008; iii. ako je u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 naveden M faktor, općih gornjih graničnih vrijednosti iz tablice 1.1. Priloga I. toj Uredbi, prilagođenih primjenom izračuna iz odjeljka 4.1. Priloga I. toj Uredbi; iv. specifičnih graničnih vrijednosti koncentracije navedenih u popisu razvrstavanja i označivanja sastavljenom na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008; v. graničnih vrijednosti koncentracije iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1272/2008; vi. ako je u popisu razvrstavanja i označivanja sastavljenog na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 naveden M faktor, općih gornjih graničnih vrijednosti iz tablice 1.1. Priloga I. toj Uredbi, prilagođenih primjenom izračuna iz odjeljka 4.1. Priloga I. toj Uredbi; (b) tvari za koje u Uniji postoje granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu, ako već nisu navedene na temelju točke (a); (c) postojane, bioakumulativne i toksične ili vrlo postojane i vrlo bioakumulativne tvari u skladu s kriterijima iz Priloga XIII., ili tvari uvrštene u popis sastavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. iz drugih razloga osim zbog opasnosti iz točke (a), ako je koncentracija pojedinačne tvari jednaka ili veća od 0,1 %.

3.2.2. Ako smjesa ne ispunjava kriterije za razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, treba navesti tvari čija je pojedinačna koncentracija jednaka ili veća od sljedećih vrijednosti, zajedno s njihovom koncentracijom ili rasponom koncentracije: (a) 1 % masenog udjela u slučaju neplinovitih smjesa i 0,2 % volumnog udjela u slučaju plinovitih smjesa za: i. tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš u smislu Uredbe (EZ) br. 1272/2008; ili ii. tvari za koje su u Uniji određene granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu; (b) 0,1 % masenog udjela u slučaju postojanih, bioakumulativnih i toksičnih tvari u skladu s kriterijima iz Priloga XIII., vrlo postojanih i vrlo bioakumulativnih tvari u skladu s kriterijima iz Priloga XIII. ili tvari koje su uvrštene u popis sastavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. iz drugih razloga osim zbog opasnosti iz točke (a).

3.2.3. Za tvari navedene u pododjeljku 3.2. navodi se razvrstavanje tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, uključujući razred(e) opasnosti i kod(ove) kategorije, kako je predviđeno u tablici 1.1. Priloga VI. toj Uredbi, kao i oznake upozorenja dodijeljene u skladu s njihovim fizikalnim opasnostima i opasnostima za zdravlje ljudi i okoliš. Oznake upozorenja u ovom odjeljku nije potrebno ispisati u cijelosti; dovoljne su njihove šifre. U slučaju kad se oznake upozorenja ne ispisuju u cijelosti, treba navesti uputu na odjeljak 16., gdje se navodi cjelovit tekst svih relevantnih oznaka upozorenja. Ako tvar ne ispunjava kriterije za razvrstavanje, treba navesti razlog za navođenje tvari u pododjeljku 3.2., kao što je ‚nerazvrstana tvar vPvB’ ili ‚tvar za koju u Uniji postoji granična vrijednost izlaganja na radnom mjestu’. 29.5.2015. L 132/15 Službeni list Europske unije HR

3.2.4. Za tvari navedene u pododjeljku 3.2. navodi se naziv te, ako je dostupan, broj registracije dodijeljen na temelju članka 20. stavka 3. ove Uredbe. Bez utjecaja na obveze daljnjih korisnika utvrđene u članku 39. ove Uredbe, dobavljač smjese može izostaviti dio broja registracije koji se odnosi na pojedinačnog podnositelja registracije koji sudjeluje u zajedničkoj dostavi pod uvjetom da: (a) taj dobavljač preuzme obvezu da će za potrebe provedbe na zahtjev dostaviti potpuni broj registracije ili, ako mu potpuni broj registracije nije dostupan, proslijediti zahtjev svojem dobavljaču u skladu s točkom (b); i (b) taj dobavljač u roku od 7 dana od zahtjeva koji je primio izravno od provedbenog tijela ili koji mu je proslijedio njegov primatelj dostavi potpuni broj registracije tijelu države članice nadležnom za provedbu (dalje u tekstu: ‚provedbeno tijelo’) ili, ako mu potpuni broj registracije nije dostupan, u roku od 7 dana od zahtjeva proslijedi zahtjev svojem dobavljaču i istodobno o tomu obavijesti provedbeno tijelo. Ako je dostupan, treba navesti EZ broj u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008. Ako su dostupni, mogu se navesti i CAS broj i naziv prema IUPAC-u. Za tvari za koje se u ovom pododjeljku koristi alternativni kemijski naziv u skladu s člankom 24. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 nisu potrebni broj registracije, EZ broj i druge precizne kemijske oznake.

Mi smo tvrtka za izradu STL-ova i BESPLATNI SAVJETNIK za sve naše klijente u području REACH-a, CLP-a i Zakona o kemikalijama.

Pregledavamo STL-ove, deklaracije, upute, dokumentaciju o proizvodima, provjeravamo stanje na skladištu kemikalija te usklađujemo s obvezama prema Sanitarnoj inspekciji, savjetujemo djelatnike u nabavi i osiguranju kvalitete o obvezama REACH brojeva i CLP notifikaciji.

Comments are closed.

 • Atomium

  Želite biti sigurni da ste u skladu sa zakonom? Mi znamo što je potrebno. Iza nas je osamnaestogodišnje iskustvo na područjima uvoza, prometa, skladištenja i uporabe kemikalija.

 • Od svibnja 2018. godine na snagu je stupio novi propis GDPR o zaštiti osobnih podataka koji štiti osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika naše tvrtke.

  Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka (prema Općoj uredbi o zaštiti podataka 2018.) s naše je strane zajamčena

 • Kontakt informacije

  • Adresa: Kovinska 4a, Zagreb
  • Mobitel: 091 / 769 - 9903
  • E-mail: natasa.sedlar@atomium.hr, natalija.devetak@atomium.hr
 • Potražite nas na karti