Za svako pitanje stojimo na raspolaganju: +385 1 5530 386

Sigurnosni savjetnik za ADR/RID

  atomium   Ruj 26, 2016   Blog   0 Comment

Sigurnosni savjetnik za ADR/RID

Na što vas obavezuje točka 14. STL-a vašeg kemijskog proizvoda?

Prednost je ako točku 14.STL-a za vaš proizvod ispisuje Sigurnosni savjetnik za ADR/RID, jer tako možete smanjiti i do 30% troškove prijevoza i moguće obaveze prema prometnoj inspekciji

Iz uredbe CLP 1272/2008 podaci za prijevoz:
14.1. UN broj
Navodi se UN broj (tj. četveroznamenkasti identifikacijski broj tvari, smjese ili proizvoda sa slovima ‚UN’ na
početku) iz Oglednih propisa UN-a.
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u
Navodi se pravilno otpremno ime iz Oglednih propisa UN-a, osim ako je ono navedeno kao identifikacijska
oznaka proizvoda u pododjeljku 1.1.
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Navodi se razred opasnosti pri prijevozu (i dodatni rizici) koji se dodjeljuje tvarima ili smjesama s obzirom
na glavnu opasnost koju predstavljaju u skladu s Oglednim propisima UN-a.
14.4. Skupina pakiranja
Prema potrebi navodi se broj skupine pakiranja iz Oglednih propisa UN-a. Broj skupine pakiranja dodjeljuje
se određenim tvarima u skladu s njihovim stupnjem opasnosti.
14.5. Opasnosti za okoliš
Navodi se je li tvar ili smjesa opasna za okoliš u skladu s kriterijima iz Oglednih propisa UN-a (prema
Kodeksu IMDG, ADR-u, RID-u i ADN-u) i/ili zagađuje more u skladu s Kodeksom IMDG. Ako je tvar ili
smjesa odobrena za prijevoz ili namijenjena prijevozu unutarnjim plovnim putovima u tankerima, tada se
navodi je li u tankerima opasna za okoliš samo u skladu s ADN-om.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
U vezi s prijevozom ili prenošenjem tvari ili smjese unutar vlastitog prostora korisnika i izvan njega, pružaju
se informacije o svim posebnim mjerama opreza kojih se korisnik mora ili bi se trebao pridržavati ili s
kojima mora biti upoznat.

14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC
Ovaj se pododjeljak primjenjuje samo ako je teret namijenjen prijevozu u razlivenom stanju u skladu sa
sljedećim instrumentima Međunarodne pomorske organizacije (IMO): Prilogom II. MARPOL-u i Kodeksom
IBC.

Navodi se naziv proizvoda (ako se razlikuje od naziva navedenog u pododjeljku 1.1.) kako se zahtijeva u
otpremnom dokumentu i koji odgovara nazivu koji se koristi u popisu naziva proizvoda iz poglavlja 17.
ili 18. Kodeksa IBC ili u najnovijem izdanju Okružnice Odbora za zaštitu morskog okoliša IMO-a (MEPC).2/
Okružnica (). Navode se propisana vrsta broda i kategorija zagađenja.

Ako se ne možete snaći u STL-ovima, mi ćemo ih pregledati i dovesti u red za tjedan dana.

Mi smo tvrtka za izradu STL-ova i BESPLATNI SAVJETNIK za sve naše klijente u području REACH-a, CLP-a i Zakona o kemikalijama.

Pregledavamo STL-ove, deklaracije, upute, dokumentaciju o proizvodima, provjeravamo stanje na skladištu kemikalija te usklađujemo s obvezama prema Sanitarnoj inspekciji, savjetujemo djelatnike u nabavi i osiguranju kvalitete o obvezama REACH brojeva i CLP notifikaciji.

Comments are closed.

 • Atomium

  Želite biti sigurni da ste u skladu sa zakonom? Mi znamo što je potrebno. Iza nas je osamnaestogodišnje iskustvo na područjima uvoza, prometa, skladištenja i uporabe kemikalija.

 • Od svibnja 2018. godine na snagu je stupio novi propis GDPR o zaštiti osobnih podataka koji štiti osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika naše tvrtke.

  Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka (prema Općoj uredbi o zaštiti podataka 2018.) s naše je strane zajamčena

 • Kontakt informacije

  • Adresa: Kovinska 4a, Zagreb
  • Mobitel: 091 / 769 - 9903
  • E-mail: natasa.sedlar@atomium.hr, natalija.devetak@atomium.hr
 • Potražite nas na karti