Za svako pitanje stojimo na raspolaganju: +385 1 5530 386

OPASNE KEMIKALIJE

  atomium   Kol 23, 2016   Blog   0 Comment

 Koje su OPASNE KEMIKALIJE?

Sve definirane čl.1., NN122/14.

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište (prodaja na veliko i prodaja na malo) i korištenja opasnih kemikalija označenih kao: vrlo otrovne kemikalije; otrovne kemikalije; štetne kemikalije; nagrizajuće kemikalije; karcinogene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije; mutagene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije i reproduktivno toksične kemikalije 1., 2. i 3. kategorije, odnosno kemikalije koje se razvrstavaju u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: akutna toksičnost 1., 2., 3. i 4. kategorije; nagrizajuće za kožu 1. kategorije, potkategorija 1.A, 1.B i 1.C; preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije i podkategorija 1.A i 1.B; mutagenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; karcinogenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. i 2. kategorije i aspiracijska toksičnost 1. kategorije.

Ukoliko Vaša tvrtka prometuje kemikalijama označenima kao u čl.1.gore navedenog Pravilnika, potrebno je slijediti upute Sanitarne inspekcije, koje navodimo dolje.

large 

Ukoliko ste odradili pregled sanitarne inspekcije unazad godinu dana i imate Rješenje za ovu djelatnost izdanu prema Zakonu o kemikalijama NN18/13, kod Vas je sve ok.

 Ako se ne možete snaći u ovome, pozovite nas u pregled skladišta i možemo sve dovesti u red za tjedan dana.

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

zahtjev se podnosi Službi državne sanitarne inspekcije
 • prometa opasnih kemikalija na veliko i/ili
 1. proizvodnje opasnih kemikalija i/ili
 2. korištenje vrlo otrovnih kemikalija
 3. obavljanje djelatnosti DDD

adrese se nalaze na kraju upute!

zahtjev se podnosi Službi županijske sanitarne inspekcije
 • promet opasnih kemikalija na malo i/ili
 1. korištenje opasnih kemikalija i/ili
 2. korištenje vrlo otrovnih kemikalija –

fizičke osobe (zlatari i galvanizacije)

U zahtjevu je potrebno navesti naziv i sjedište podnositelja zahtjeva te kontakt podatke (telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte). Potrebno je opisati namjenu kemikalija te navesti oznake opasnosti koju proizvodi nose.

SLUŽBA DRŽAVNE SANITARNE INSPEKCIJE

Zahtjevu za obavljanje djelatnosti pod a), b) i c)  je potrebno priložiti:

 1. izvod iz registra trgovačkog suda za trgovačko društvo/ iz obrtnog registra za fizičku osobu.
 2. dokaz o osnovi prava korištenja skladišnog (proizvodnog) objekta: ugovor o najmu ili dokaz o vlasništvu (kupoprodajni ugovor ili izvadak iz zemljišnih knjiga).
 3. tlocrt skladišta (proizvodnog prostora) za opasne kemikalije, izrađen od ovlaštenog projektanta.
 4. dokaz da je zaposlena osoba odgovarajuće stručne spreme (VSS -ako je potrebna) prema članku 13. Zakona o kemikalijama („Narodne novine“ broj 18/2013) i članku 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija – Narodne novine» br. 99/13, 157/13, 122/14), a pod čijim se nadzorom opasne kemikalije skladište, čuvaju i izdaju: presliku diplome, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prijava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje.
 5. odluku trgovačkog društva o imenovanju odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama.
 6. dokaz da svi zaposlenici koji rade s opasnim kemikalijama imaju stečena posebna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija.
 7. ukoliko se radi o proizvodnji opasnih kemikalija potrebno je dostaviti opis proizvodnog postupka te ugovor s ovlaštenim laboratorijem za kontrolu gotovog proizvoda odnosno izjavu o korištenju vlastitog laboratorija.
 8. zdravstvene svjedodžbe (preslike) o obavljenom pregledu kod doktora medicine, specijaliste medicine rada, ciljanom za rad s opasnim kemikalijama;
 9. presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 250,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar.br.60. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107 OIB

 

Zahtjevu za obavljanje djelatnosti pod d)  je potrebno priložiti:

dokumentaciju prema članku 14. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07):

– izvod iz registra trgovačkog suda

– rješenje nadležnog tijela za uporabu kemikalija
–izvadak iz zemljišne knjige (dokaz o vlasništvu prostora)

– tlocrt poslovnog prostora i prostorija za skladištenje kemikalija
– dokazi o vlasništvu opreme-računi
– popis radnika koji rade na poslovima DDD (ime, prezime, stručna sprema)
–popis opreme

– presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 250,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar.br.60. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107 OIB

SLUŽBA ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE

U zahtjevu je potrebno navesti:

– naziv i sjedište podnositelja zahtjeva te kontakt podatke ( ime i prezime osobe, telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte);

– naziv i adresu radne jedinice, pogona, radionice, kemijske čistionice, trgovine boja i lakova benzinske postaje i sl. gdje  se  opasne kemikalije koriste ili se obavlja promet na malo.

Zahtjevu za obavljanje djelatnosti pod e), f), g)  je potrebno priložiti:

 1. rješenje trgovačkog suda odnosno izvod iz registra trgovačkog suda za trgovačko društvo/ rješenje o upisu u obrtni registar za fizičku osobu.
 2. dokaz o osnovi prava korištenja objekta u kojem se posluje opasnim kemikalijama: ugovor o najmu ili dokaz o vlasništvu (kupoprodajni ugovor ili izvadak iz zemljišnih knjiga).
 3. tlocrt objekta- poslovnog prostora u kojem se posluje opasnim kemikalijama izrađen od ovlaštenog projektanta.
 4. pravna ili fizička osoba koja koristi ili obavlja promet na malo opasnim kemikalijama iz članka 4. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija – Narodne novine» br. 99/13, 157/13, 122/14), mora priložiti dokaze o zaposlenosti osobe koja ima završeni preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij  ili integrirani  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz biomedicinskih, prirodoslovnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti prema članku 13. Zakona o kemikalijama  („Narodne novine“ broj 18/2013) i članku 4. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija  – Narodne novine» br. 99/13, 157/13, 122/14) i to: presliku diplome, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prijavu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje te odluku direktora ili obrtnika o imenovanju te osobe za odgovornu osobu pod čijim se neposrednim nadzorom opasne kemikalije koriste ili stavljaju na tržište (promet na malo)

ili

ako pravna ili fizička osoba koristi ili obavlja promet na malo opasnim kemikalijama iz članka 3. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija  – Narodne novine» br. 99/13, 157/13, 122/14), mora zahtjevu priložiti: odluku  direktora ili obrtnika o imenovanju odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama koja može biti bilo koje stručne spreme i usmjerenja,  potvrdu  o završenom tečaju za neposredne izvršitelje poslova s opasnim kemikalijama, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prijavu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje;

 1. uz zahtjev za korištenje opasnih kemikalija priložiti opis tehnološkog postupka iz kojeg će biti vidljiva namjena opasnih kemikalija i oznake opasnosti koju pojedina kemikalija nosi;
 2. uz zahtjev za promet na malo priložiti popis proizvoda koji spadaju u opasne kemikalije sa oznakom opasnosti koju pojedina kemikalija nosi;
 3. dokaz da svi zaposlenici koji rade s opasnim kemikalijama imaju stečena posebna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija;
 4. zdravstvene svjedodžbe (preslike) o obavljenom pregledu kod doktora medicine, specijaliste medicine rada, ciljanom za rad s opasnim kemikalijama za sve zaposlenike koji rukuj opasnim kemikalijama;
 5. presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 250,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar.br.60. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107 OIB.

 

Adrese za podnošenje zahtjeva:

 1. Zahtjevi za izdavanje odobrenja za proizvodnju/ promet opasnih kemikalija na veliko/ za korištenje vrlo otrovnih kemikalija podnose se Ministarstvu zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Služba državne sanitarne inspekcije, Ksaver 200 A, 10000 Zagreb.
 2. Zahtjevi za izdavanje odobrenja za promet opasnih kemikalija na malo / korištenje opasnih kemikalija / korištenje vrlo otrovnih kemikalija za fizičke osobe (npr. galvanizacija-obrtnici, zlatari- obrtnici i sl.) podnose se područnim jedinicama Uprave za sanitarnu inspekciju, Službe za županijsku sanitarnu inspekciju, Ministarstva zdravlja, kako slijedi:
 1. Grad Zagreb –  Odjel za Grad Zagreb, Ksaver 200A, 10000 Zagreb,
 2. Središnja Hrvatska ( Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Sisačko-moslavačka županija i  Karlovačka županija) – Odjel za središnju Hrvatsku – Frana Galovića bb, Krapina
 3. Sjeverozapadna Hrvatska (Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija i Virovitičko-podravska županija) – Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku – Nemčićeva 5, Koprivnica
 4. Istočna Hrvatska (Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija i Požeško-slavonska županija – Odjel za istočnu Hrvatsku – Glagoljaška 27a/III, 32100 Vinkovci,
 5. Istra i Primorje (Istarska županija i Primorsko-goranska županija) – Odjel za Istru i Primorje, Riva 10, 51000 Rijeka,
 6. Sjeverna Dalmacija (Ličko-senjska županija, Zadarska županija i Šibensko-kninska županija) – Odjel za sjevernu Dalmaciju, Josipa Jurja Strossmayera 20,  23000 Zadar,
 7. Južna Dalmacija (Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija) – Odjel za južnu Dalmaciju – Prilaz braće Kaliterne 10, 21000 Split.

Mi smo tvrtka za izradu STL-ova i BESPLATNI SAVJETNIK za sve naše klijente u području REACH-a, CLP-a i Zakona o kemikalijama.

Pregledavamo STL-ove, deklaracije, upute, dokumentaciju o proizvodima, provjeravamo stanje na skladištu kemikalija te usklađujemo s obvezama prema Sanitarnoj inspekciji, savjetujemo djelatnike u nabavi i osiguranju kvalitete o obvezama REACH brojeva i CLP notifikaciji.

Comments are closed.

 • Atomium

  Želite biti sigurni da ste u skladu sa zakonom? Mi znamo što je potrebno. Iza nas je osamnaestogodišnje iskustvo na područjima uvoza, prometa, skladištenja i uporabe kemikalija.

 • Od svibnja 2018. godine na snagu je stupio novi propis GDPR o zaštiti osobnih podataka koji štiti osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika naše tvrtke.

  Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka (prema Općoj uredbi o zaštiti podataka 2018.) s naše je strane zajamčena

 • Kontakt informacije

  • Adresa: Kovinska 4a, Zagreb
  • Mobitel: 091 / 769 - 9903
  • E-mail: natasa.sedlar@atomium.hr, natalija.devetak@atomium.hr
 • Potražite nas na karti